Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

 През учебната 2021/2022 год. работим по Проект "Подкрепа за успех"-BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Модул: Преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ,Математика и Английски език. Имаме сформирани шест групи,които обхващат ученици от I до VII клас.

I –ва група БЕЛ- 7 ученици от I клас с ръководител- Веса Анева.

II –ра група БЕЛ- 4 ученици от II клас с ръководител- Зекийе Хасан.

III –та група БЕЛ- 4 ученици от III клас с ръководител- Ферище Сали.

IV –та група БЕЛ- 5 ученици от IV клас с ръководител- Севдалина Йорданова.

V –та група БЕЛ- 4 ученици от V клас с ръководител- Севдалина Емурла.

VI –та група Математика- 4 ученици от VI клас с ръководител- Хафизе Хасан.