Занимания по интереси,съгласно ПМС №289 от 12.12.2018год.

Занимания по интереси,съгласно ПМС №289 от 12.12.2018год.

Занимания по интереси,съгласно ПМС №289 от 12.12.2018год.

В ОУ "Христо Смирненски", с. Фотиново,общ.Кирково през месец септември на учебната 2021/2022 год. стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците от I- VII клас, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. Педагогическите специалисти бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси. Стартира и анкетно проучване сред учениците, за идентифициране заниманията по интереси, в които те желаят да бъдат включени. През месец октомври бяха сформирани три групи занимания по интереси,които бяха  регистрирани в електронната платформа.

        

I.Тематично направление – „Математика”:

1. Ферище Сали Сали -  ст. учител в начален етап – ръководител на  I-ва група - Дейност: - „Приятели на Математиката”  с ученици от III-ти клас - 6 /шест/ ученици;

2. Хафизе Ариф Хасан -  ст.учител в прогимназиален етап – ръководител на  II-ра група - Дейност: - „Математиката- лесна и интересна”  с ученици от VI-ти  клас  - 6 /шест/ ученици;

II. Тематично направление – „Изкуства и култура”:

1.Зекийе Али Хасан – ст. учител в начален етап – ръководител на III-та група - Дейност: - „Народни хора и танци - български и на други етноси”  със сборна група ученици от II-ри и VII-ми клас - 10 /десет/ ученици.

 

 

В СУ "Максим Райкович", гр. Лясковец стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. Педагогическите специалисти бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Стартира и анкетно проучване сред учениците, за идентифициране заниманията по интереси, в които те желаят да бъдат включени. До 21 януари 2019 година търсените занимания по интереси ще бъдат регистрирани в електронната платформа.

 

 
 
Споделяне1
 
 
 
 


Read more: https://www.sou-mrlc.com/products/priobshchavashcho-obrazovanie-zanimaniya-po-interesi/